Polityka Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Polityka prywatności

Szanowni Państwo informujemy, że firma Jasielskie Centrum Reklamy Frogart Józef Nawracaj z siedzibą: 38-200 Jasło, ul. Chopina 65a, może przetwarzać dane mające charakter danych osobowych.

Chcąc zapoznać się z zasadami funkcjonowania polityki ochrony danych osobowych w naszej firmie należy zapoznać się z klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

1. Administratorem danych osobowych jest Jasielskie Centrum Reklamy Frogart Józef Nawracaj z siedzibą: 38-200 Jasło, ul. Chopina 65a, reprezentowane przez Pana Józefa Nawracaj, tel.: 13 448 57 57, e-mail: frogart@o2.pl
2. Wszelkie podawane dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy i realizacji Państwa zamówień.
3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie fizycznej której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia. Dodatkowo, przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda.
8. W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail na adres: frogart@o2.pl lub telefonicznie poinformować Administratora (zgodę można również cofnąć poprzez wysłanie informacji pocztą na podany powyżej adres z dopiskiem "dane osobowe").
9. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Zebrane dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
11. Ponadto, każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. Nie przekażemy Państwa danych żadnym innym podmiotom, celem wykorzystania przez te podmioty danych do ich celów handlowo-marketingowych.

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:

Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jasielskie Centrum Reklamy Frogart Józef Nawracaj z siedzibą: 38-200 Jasło, ul. Chopina 65a.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji lub przez okres 2 lat wyznaczony przez Administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wystarczy wysłać e-mail na adres: frogart@o2.pl
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.